REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021 - 2022

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy I spoza obwodu

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

ZARZĄDZENIE NR 219/21
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 4 stycznia 2021

Uchwała NR XXVII/207/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 16 lutego 20l7 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rektrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły

UCHWAŁA NR XXVII/208/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
Z dnia l6 lutego 20l7 r.
w sprarvie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,
oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021-22


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 - 2021     

  Drodzy Rodzice, 18 lutego rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli, oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. Do klas pierwszych rekrutacja już trwa od 18.01. - 13.03.2020 r. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji, kryteria oraz wnioski dostępne są na stronie szkoły oraz w sekretariacie. W związku z licznymi pytaniami o zapisy dzieci 5-letnich do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, znajdujących się w szkole informuję, iż w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci 6-letnie. W przypadku, gdy będziemy dysponowali wolnymi miejscami, będą przyjęte również dzieci 5-letnie.    

Dokumenty do pobrania w formacie Microsoft Word i PDF

PRZEDSZKOLE,  SZKOŁA PODSTAWOWA

Uchwała NR XXXIX/292/18
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 marca 20l8 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddzialów
przedszkoInychUCHWAŁA NR V/46/19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę SędziejowiceUchwała NR XXVII/207/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 16 lutego 20l7 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rektrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkołyUCHWAŁA NR XXVII/208/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
Z dnia l6 lutego 20l7 r.
w sprarvie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,
oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.ZARZĄDZFNIE NR 118/20
WOJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 8 stcznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutaryjnym oraz postępowaniu uzupelniającym, a także terminów składania
dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz klas pierwsrych publicznych szkół podstawowych prowadzonych pnez
Gminę Sędziejowice