Szkolny Ośrodek Kariery w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach


Spotkanie informacyjne w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery

     Spotkanie z przedstawicielem I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku z p. Markiem Aulakiem i uczennicami liceum, które jednocześnie są absolwentkami naszej szkoły. Reprezentacja liceum została serdecznie powitana przez panią dyrektor Barbarę Gawor i przedstawiona uczniom III klas gimnazjum. Zaproszeni goście przedstawili naszym gimnazjalistą bogatą ofertę swojej szkoły.
   

Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie 2016


Szkolny Ośrodek Kariery w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach


Cele:

        -  Przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i    zawodowych;
-  Przygotowanie do aktywnego życia gospodarczego związanego z rynkiem pracy;
-  Przekazywanie wiedzy, która zwiększy szansę na znalezienie pracy przez naszych absolwentów w przyszłości oraz pomoże im osiągnąć sukcesy w życiu zawodowym.

Rozwijanie umiejętności:

        -  Planowanie własnej ścieżki edukacyjnej oraz własnego rozwoju zawodowego;
-  Rozpoznawanie zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w zaplanowanej drodze zawodowej;
-  Konsekwencja w dążeniu do realizacji zamierzonych celów i osiągania ich   w przyszłości.

Formy pracy:

        -  Grupowe zajęcia aktywizujące;
-  Wykłady, prelekcje;
-  Indywidualne porady;
-  Spotkania z różnymi specjalistami i osobami wykonującymi różne profesje;
-  Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w planowaniu kariery zawodowej ( wywiady, ankiety);
-  Projekcja filmów;
-  Prezentacje multimedialne zawodów ( programy komputerowe).

Metody pracy:

        -  Gromadzenie i aktualizowanie oraz udostępnianie zasobów informacji edukacyjno- zawodowej właściwe dla danego poziomu kształcenia;
-  Korzystamy z Internetu, publikacji, aktualnych pozycji książkowych, poradników, ulotek, broszur informacyjnych;
-  Zakładanie teczek zawodowych, informowanie o przeciwwskazaniach   do wykonywania zawodów.

Oczekiwane rezultaty:

-  Uczniowie aktywnie pozyskują ważne informacje z zakresu wiedzy potrzebnej  do zaplanowania własnej drogi zawodowej;
-  Uczeń ma świadomość do planowania kariery i podjęcia własnej roli zawodowej.

 SzOK współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom:

- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łasku,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku,
- Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli,
- Zakładami pracy Gminy Sędziejowice i powiatu łaskiego,
- Szkołami ponadgimnazjalnymi  z Sędziejowic, z powiatu łaskiego i zduńskowolskiego.

Działania SzOK:

 1. Doradztwo zawodowe realizowane jest w dwóch blokach tematycznych:
 1. Orientacja zawodowa:

        ·        Co dalej gimnazjalisto ?
·        Poznaj siebie.
·        Wybierając  zawód.
·        Podejmowanie decyzji zawodowych.

 1. Umiejętności zawodowe:

        ·        Starając się o pracę.
·        Czego oczekiwać od przyszłej pracy ?
·        Postawy i umiejętności.
·        Realizacja zamierzonych celów.

 1. Warsztaty z doradcą zawodowym „ Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych”.
 2.  Konsultacje z PPP Łask uczniów mających przeciwwskazania do wykonywania różnych zawodów.
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych powiatu łaskiego i zduńskowolskiego oraz województwa łódzkiego.
 4. Organizacja wycieczek do szkół ponadgimnazjalnych dwóch powiatów i Sędziejowic.
 5. Uczestnictwo w targach zawodowych.
 6. Określenie predyspozycji zawodowych- test kompetencji.
 7. Spotkania ze specjalistami różnych profesji.
 8. Kompletowanie i aktualizowanie materiałów „ giełda zawodów”.
 9. Elektroniczna rekrutacja absolwentów gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych.
 10. Gromadzenie i aktualizowanie informacji „ losy absolwentów”.

  Szczegółowych informacji udzielają: pedagog szkolny, wychowawcy klas III gimnazjum